We zijn een interkerkelijke groep vrijwilligers die noodopvang willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Door de oorlog in de Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen, zij worden tijdelijk op allerlei manieren en plaatsen opgevangen in buurlanden. Als kerken mogen we hier niet blijven toezien maar is het onze plicht om onze naasten in nood te helpen. 

Het initiatief is gestart binnen de Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. Op dit moment werken leden en diaconiën van De Bron, De Goede Herder Kerk, De Rank, De Hoeksteen, de Hervormde Gemeente IJsselmuiden – Grafhorst en de Hersteld Hervormde Gemeente IJsselmuiden – Grafhorst, Gereformeerde Gemeente, Gereformeerde Gemeente in Nederland en de Baptistengemeente hierin samen.

Vanzelfsprekend wordt er nauw samengewerkt met de gemeente Kampen. Ook zijn er diverse contacten met andere vrijwilligersgroepen in de naaste omgeving zoals IJHOE, die zich op dit moment voornamelijk richt op het verlenen van hulp in Oekraïne zelf maar ook, al helemaal in het begin, een aantal vluchtelingen heeft opgevangen.

Toen de eerste groep ontheemden was aangekomen in IJsselmuiden en bij gastgezinnen ondergebracht werd het hoog tijd om te gaan werken aan versteviging en professionalisering van onze organisatie om het vol te kunnen volhouden. Daartoe werd er een kernteam gevormd aangevuld met een kleine staf op administratief en financieel gebied. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen samengesteld om de taken te kunnen verdelen over een grotere groep vrijwilligers.

Binnen de aangesloten kerken is een coördinator aangewezen die het contact met de organisatie houdt en tevens contactpersoon is voor mensen uit hun eigen kerk, alles om de centrale organisatie te kunnen ontlasten.

Op 14 juni jl. is het college van B&W accoord gegaan met een verdergaande samenwerking tussen particuliere organisaties als Hulp4Oekraïne en de gemeente Kampen. Feitelijk besteedt de gemeente een stukje van haar wettelijke taak aan ons uit. Wij dienen in principe aan dezelfde voorwaarden te voldoen als die aan een gemeentelijke opvang (GOO) worden gesteld. Sommige eisen zijn bij ons anders ingevuld en zijn door de gemeente als gelijkwaardig (of beter) beoordeeld.

Voor onze activiteiten is, ondanks de vergoeding voor de opvang, blijvend veel geld nodig. Dat komt doordat we onze activiteiten willen uitbreiden naar andere vormen van hulp in het land zelf. Hetzij hopelijk binnenkort als de oorlog voorbij is in de vorm van wederopbouw, maar ook voor de komende winter, als de tekorten op het gebied van voedsel nijpend zullen gaan worden vanwege de verwoesting van de infrastructuur. U kunt er zeker van zijn dat alle giften die ooit zijn gegeven of nog gegeven zullen worden aan Hulp4Oekraine (via de rekening van de diaconie) ook daadwerkelijk aan Oekraïne zullen worden besteedt. Daar wordt door een aparte financiële commissie en een accountant op toegezien.

Als u het werk wilt steunen in financiële zin, wilt u dat dan doen door een gift over te maken op het rekeningnummer van de diaconie van de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden, onder vermelding van “Gift Hulp4Oekraine”. De diaconie heeft een ANBI status zodat u uw gift kunt aftrekken van de belasting. Het rekeningnummer is:  NL06 RABO 0159 1059 43 (RSIN: 824105503).

Wanneer u praktische vragen heeft kunt u contact opnemen via de mail: info@hulp4oekraine.nl of in noodgevallen met Harry: 06-42002120 of Cock: 06-14638689.

Organigram

Klik op een werkgroep om meer detail te zien over de werkzaamheden van deze werkgroep.

Organigram
Stafgroep Werkgroep Communicatie Werkgroep Huisvesting Werkgroep Financiën Werkgroep Pastoraat Werkgroep Logistiek / Plaatsing Werkgroep Medisch Werkgroep Vrijwilligers Werkgroep Onderwijs Werkgroep Werk Werkgroep Activiteiten & Ontmoeting Administratieve ondersteuning Tolken

Stafgroep

Stafgroep. Voor werkgroep overstijgende zaken. Contact liefst via email: stafgroep@hulp4oekraine.nl. Alleen in dringende gevallen contact via telefoon: 06-59828001

Werkgroep Communicatie

Wij proberen waar mogelijk zowel interne als externe contacten te bevorderen, onder het motto "Samen Sterk!". Waarom zouden wij of anderen het wiel opnieuw moeten uitvinden als de kennis al aanwezig is? We staan dus altijd open voor suggesties en u kunt ook altijd bij ons terecht voor tips en ervaringen die wij hebben opgedaan!

We gebruiken daarvoor ons eigen netwerk en proberen ook het netwerk van anderen in te schakelen. Mocht u zelf geen mogelijkheden zien voor een directe bijdrage dan zou het beschikbaar stellen van uw netwerk voor het doorgeven van informatie of vragen van onze kant, zeker als dat buiten onze regio is (gewoon via u, we hoeven geen kopie van uw contacten) ook een welkome bijdrage zijn! We zijn bijvoorbeeld constant op zoek naar mogelijkheden voor (semi-)permanente huisvesting.

Verder beheren we de website, verzorgen nieuwsberichten en andere informatie.

U kunt ons bereiken op communicatie@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Huisvesting

Wij houden ons bezig met het vinden en organiseren van (semi-)permanente huisvesting. Er is grote behoefte aan dit soort huisvesting, dus als u ons wilt helpen, graag! Denk aan portocabins, (vakantie)huisjes, (sta)caravans, leegstaand kantoor, loods, enz.
Ook hebben wij de contacten met andere vrijwilligersgroepen op huisvestinggebied, denk aan Zalk en met de gemeente Kampen, vrijwilligers voor de bouw van de units en leveranciers van bijvoorbeeld afbouwmaterialen, sanitair en witgoed.

Kunt u bijdragen? Graag! U kunt ons bereiken via huisvesting@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Financiën

Wij houden ons bezig met de financiële kant van het geheel, uiteraard in nauwe samenspraak met de aangesloten diaconiën. Wij beheren de inkomsten en bijvoorbeeld controle op declaraties.

Vanzelfsprekend kunnen directe kosten gedeclareerd worden via de knop op deze website, maar bijvoorbeeld als er krapte is in het huishoudbudget als gevolg van de opvang van vluchtelingen dan kan er ook meegedacht worden. Schroom niet om dan contact met ons op te nemen of eventueel met uw eigen diaconie.

U kunt ons bereiken op financien@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Pastoraat

Onze gasten hebben het zwaar. Hun land ligt deels in puin en hun geliefden moeten vechten in het leger. Als christelijke organisatie proberen we niet alleen voor bed-bad en brood te zorgen maar ook voor geestelijk welzijn.

Onze werkgroep bestaat uit:

  • Ds. M. (Martin) van Dam, Hervormd wijk 2
  • Ds. M. (Marco) Noordenrijk, Hervormd wijk 1
  • Ds. A.H. (Bert) van Veluw, de Hoeksteen
  • Ds. H. (Henk) Drost, em. GKN wonend in Grafhorst (verstaat Oekraïens en sprak het 8 jaar geleden)
  • dr. D. (Dima) Bintsarovskyi,  Theologische Universiteit Kampen (spreekt de taal)
  • mw. Amanda Vastenhouw MA, kerkelijk werker hervormd wijk 2
  • mw. Alette Tanghe, psycholoog, lid pastoraal team Hervormd wijk 2

We kunnen nog wel iets meer medewerkers gebruiken met psychologische of pastorale competenties uit bijvoorbeeld HHK of de Hoeksteen, enz.

U kunt ons bereiken op pastoraat@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Logistiek / Plaatsing

Wij houden ons ons bezig met alles wat te maken heeft met vervoer van de vluchtelingen, het regelen van busjes en chauffeurs. Ook onderhouden wij het contact met de opvangcentra in Polen, Roemenië, etc.

Verder coördineren we het koppelen aan gastgezinnen.  Dit gaat in nauwe samenspraak met de Werkgroep Huisvesting.

U kunt ons bereiken op logistiek@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Medisch

Wij houden ons bezig met de medische aspecten. Dat varieert van een medische intake bij aankomst tot vraagbaak voor medische vraagstukken, maar ook ondersteuning van de gastgezinnen en vertrouwenspersoon. De werkgroep bestaat uit een huisarts en een wijkverpleegkundige. Hun beroepsgeheim is van toepassing.

U kunt ons bereiken op medisch@hulp4oekraine.nl of via de medische hulplijn: 06-16549057

Werkgroep Vrijwilligers

Wij houden ons bezig met de coordinatie van vrijwilligers. Bijvoorbeeld: als er (semi-) permanente huisvesting is gevonden dan moet dat meestal ook worden ingericht/bewoonbaar gemaakt. Daar zijn vrijwilligers voor nodig met uiteenlopende kwaliteiten.

Denk ook aan vervoer i.o.m. het gastgezin naar bv. school, tandarts, ziekenhuis, enz.

Ook proberen we passende "buddy's" te zoeken ter ondersteuning (en uiteraard in nauw overleg met) van de gastgezinnen.

Voor aanmelding of vragen: vrijwilligers@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Onderwijs

Wij houden ons bezig met  onderwijs. Relatief veel van onze gasten zijn kind en moeten naar school. Ook wordt er gewerkt aan een Peuter-opvang door de gemeente Kampen.

Wij onderhouden verder de contacten op onderwijsgebied met de Gemeente Kampen en andere instanties als het CJG, de meewerkende basisscholen en het Voortgezet Onderwijs.

U kunt ons bereiken op onderwijs@hulp4oekraine.nl

Werkgroep Werk

Wij houden ons bezig met het vinden van geschikt werk voor onze gasten. Na een periode van bijkomen na aankomst is het goed dat mensen wat om handen hebben en een regelmaat in hun leven. Daarnaast vergroot het sterk hun eigenwaarde om financiëel niet (alleen) van de overheid of gastgezinnen afhankelijk te hoeven zijn.

Er is al geïnventariseerd op het gebied van opleiding, werkervaring en vaardigheden. Daar gaan we mee aan de slag. Ook willen we intakegesprekken gaan organiseren om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Als u werk hebt, of als vrijwilliger wilt helpen hiermee, dan kunt u ons bereiken op werk@hulp4oekraine.nl .

Werkgroep Activiteiten & Ontmoeting

Wij houden ons berzig met een stukje ontspanning en ontmoeting. Onze gasten spreken geen Nederlands en zullen dus zonder hulp lang in een sociaal isolement zitten. We proberen dat op te vangen door allerlei activiteiten en onderlinge ontmoeting te organiseren.

U kunt ons bereiken op activiteiten@hulp4oekraine.nl

Administratieve ondersteuning

Een organisatie van deze omvang kan niet zonder administratieve ondersteuning. We hebben een paar vrijwilligers bereid gevonden de "orde in de chaos" te bewaren. Zij beheren ook de mailbox van de Stafgroep.

Tolken

We zijn erg blij om regelmatig een beroep te kunnen doen op een paar mensen die de Oekraïense taal machtig zijn. Ze zijn schaars en er wordt van vele kanten aan hen getrokken. Daarom zijn we er heel zuinig op om ze niet voor elk "wissewasje" lastig te vallen. Voor bijvoorbeeld bezoek aan een dokter kan hier dus via ons géén gebruik van worden gemaakt. Huisartsen en andere zorgverleners hebben zelf mogelijkheden voor telefonisch tolken.