We zijn een interkerkelijke groep vrijwilligers die noodopvang willen bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Door de oorlog in de Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen, zij worden tijdelijk op allerlei manieren en plaatsen opgevangen in buurlanden. Als kerken mogen we hier niet blijven toezien maar is het onze plicht om onze naasten in nood te helpen. 

Het initiatief is gestart binnen de Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst. Op dit moment werken leden en diaconiën van diverse kerkverbanden binnen IJsselmuiden en Kampen hierin samen.

Vanzelfsprekend wordt er nauw samengewerkt met de Gemeente Kampen. Ook zijn er diverse contacten met andere vrijwilligersgroepen in de naaste omgeving zoals IGHF en IJHOE, die zich op dit moment voornamelijk richten op het verlenen van hulp in Oekraïne maar ook, al helemaal vanaf het begin, een aantal vluchtelingen hebben opgevangen.

Toen de eerste groep ontheemden was aangekomen in IJsselmuiden en bij gastgezinnen ondergebracht werd het hoog tijd om te gaan werken aan versteviging en professionalisering van onze organisatie om het vol te kunnen volhouden. Daartoe werd er een kernteam gevormd aangevuld met een kleine staf op administratief en financieel gebied. Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen samengesteld om de taken te kunnen verdelen over een grotere groep vrijwilligers.

Binnen de aangesloten kerken is een coördinator aangewezen die het contact met de organisatie houdt en tevens contactpersoon is voor mensen uit hun eigen kerk, alles om de centrale organisatie te kunnen ontlasten.

Op 14 juni jl. is het college van B&W accoord gegaan met een verdergaande samenwerking tussen particuliere organisaties als Hulp4Oekraïne en de gemeente Kampen. Feitelijk besteedt de gemeente een stukje van haar wettelijke taak aan ons uit. Wij dienen in principe aan dezelfde voorwaarden te voldoen als die aan een gemeentelijke opvang (GOO) worden gesteld. Sommige eisen zijn bij ons anders ingevuld en zijn door de gemeente als gelijkwaardig (of beter) beoordeeld.

Voor onze activiteiten is, ondanks de vergoeding voor de opvang, blijvend veel geld nodig. Dat komt doordat we onze activiteiten willen uitbreiden naar andere vormen van hulp in het land zelf. Hetzij hopelijk binnenkort als de oorlog voorbij is in de vorm van wederopbouw, maar ook voor de komende winter, als de tekorten op het gebied van voedsel nijpend zullen gaan worden vanwege de verwoesting van de infrastructuur. U kunt er zeker van zijn dat alle giften die ooit zijn gegeven of nog gegeven zullen worden aan Hulp4Oekraine (via de rekening van de diaconie) ook daadwerkelijk aan Oekraïne zullen worden besteedt. Daar wordt door een aparte financiële commissie en een accountant op toegezien.

Als u het werk wilt steunen in financiële zin, wilt u dat dan doen door een gift over te maken op het rekeningnummer van de diaconie van de Hervormde Gemeente van IJsselmuiden, onder vermelding van “Gift Hulp4Oekraine”. De diaconie heeft een ANBI status zodat u uw gift kunt aftrekken van de belasting. Het rekeningnummer is:  NL06 RABO 0159 1059 43 (RSIN: 824105503).

Wanneer u praktische vragen heeft kunt u contact opnemen via de mail: info@hulp4oekraine.nl of in noodgevallen met Harry: 06-42002120 of Cock: 06-14638689.